Търсене
Close this search box.

Общи условия

Уважаеми потребители, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта, като използването на сайта означава, че сте се запознали с Общите условия и приемате настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 1: ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени да уредят отношенията, свързани с използването на онлайн платформата https://www.vitae-therapy.com между оператора ,,ВИТАЕ“ ЕООД (наричан за краткост подолу Дружеството) от една страна и от друга, страна потребител на платформата (наричан за краткост по-долу Клиентът).
1.2. Дружеството е онлайн платформа, която предоставя на Клиента възможност да закупи услуга (консултация със специалист и/или участие в групова практика /семинар, уебинар, като примерите са изброени неизчерпателно/).
1.3. Дружеството предоставя заявената услуга след извършена регистрация от страна на Клиента, отправяне на заявка и заплащането на съответната цена при съобразяване стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия (описание на цитираните стъпки в следващите раздели на настоящите Общи условия).
1.4. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изразява съгласието си, че е уведомен, че Дружеството не предоставя медицински услуги и не извършва медицинска дейност.
1.5. Договорът между Дружеството и Клиента се състои от настоящите Общи условия и заявената и предоставена информация от Клиента под формата на услуга в сайта. Договорът отговаря на изискванията на Закон за задълженията и договорите, Закон за защита на потребителите, както и на всички останали разпоредби както на национално, така и на международно ниво.

РАЗДЕЛ 2: ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА (ДРУЖЕСТВОТО)

2.1. Информация за https://www.vitae-therapy.com, съгласно Закон електронната търговия и Закон за защита на потребителите.
2.1.1. Наименование: ,,ВИТАЕ“ ЕООД.
2.1.2. Вписване в публични регистри: ЕИК 206503058
2.1.3. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Надежда, бл. 263, вх. В, ет. 5;
2.1.4. Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. ,,Г. С. Раковски“ № 56 Б, ап. 2;
2.1.5. Данни за кореспонденция: office@vitae-therapy.com
2.1.6. Телефон за контакт: 088 80 623 84
2.1.7. Работно време на физически офис: понеделник – четвъртък – 09:00 – 20:00 ч., събота – неделя – 10:00 – 20:00 ч.
2.2. По отношение на Клиентите, Дружеството има качеството на администратор на лични данни и отговаря за спазването на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу Общия регламент за защита на данните).

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. При използване на онлайн платформата платформата https://www.vitae-therapy.com Клиентът е длъжен да декларира, че има навършени 18 г. В платформата не се допуска съзнателно да се регистрират потребители под 18 г. Ако упражняващият родителски права законен представител – родител или настойник на лице под 14 г. знае, че то има регистрация в платформата и е предоставило свои лични данни, той трябва незабавно да информира Дружеството и дали е съгласен, или не, като в последния случай регистрацията се прекратява.

РАЗДЕЛ 4: ИЗБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

Всички налични за купуване услуги могат да бъдат открити от Клиента в секцията ,,Улуги“ и “Събития”. 

1. Услуги – тук се включват всички индивидуални услуги, които Дружеството предлага и са налични в секцията “Услуги”.

1.1. След като Клиентът посети страницата на всяка отделна услуга, има цена и бутон “Виж повече”. След като натисне този бутон излиза графикът със свободни часове на специалиста и избирайки си час, Клиентът може да направи резервация за съответната услуга с натискане на бутон “Продължете”. В страницата, която се отваря Клиентът трябва да въведе своите имена, телефон за връзка, имейл адрес и да извърши плащането за услугата, като въведе данните от своята кредитна или дебитна карта (номер на картата, дата на изтичане, CVC/CVV код – трицифрения код на гърба на картата). Ако Клиентът е сигурен в избора на услуга и желае да премине към плащането, трябва да натисне бутона “Потвърдете”, с което извършва плащането и получава потвърдителен имейл на адреса, който е предоставил за контакт

1.2. Със запознаването на Общите условия, Клиентът заявява, че се уведомява, че чрез опцията за запазване на услуга може да възползва единствено от възможността за запазване на час за психологическа консултация/семинар/уебинар, като всякакви други последващи уговорки (вкл. промяна на час на избраната услуга/отказ от избраната услуга) се осъществява в писмен вид на следния адрес за електронна кореспонденция: : office@vitae-therapy.com

2. Събития – тук се включват всички събития, които Дружеството предлага и са налични в секцията “Събития”, както и на заглавната страница на уебсайта в частта “Предстоящи обучения”.

2.1. Всяко обучение, събитие или друго групово мероприятие, организирано от Дружеството е указано със съответната цена. Натискайки върху нея клиентът има възможност за запазване на място като потвърди за колко лица би искал да резервира, което потвържава с натискане на бутона “Продължете”. В страницата, която се отваря трябва да въведе своите имена, телефон за връзка, имейл адрес и да извърши плащането на събитието, като въведе данните от своята кредитна или дебитна карта (номер на картата, дата на изтичане, CVC/CVV код – трицифрения код на гърба на картата). Ако клиентът е сигурен в избора на събитие и желае да премине към плащането, трябва да натисне бутона “Потвърдете”, с което извършва плащането и получава потвърдителен имейл на адреса, който е предоставил за контакт.

2.2. Със запознаването на Общите условия, Клиентът заявава, че се уведомява, че през опцията за запазване на събитие може да се възползва единствено от възможността за резервация на дадено събитие, като всякакви други последващи уговорки (вкл. промяна на час на избраното събитие/отказ от избраното събитие) се осъщяствява в писмен вид на следния адрес за електронна кореспонденция: office@vitae-therapy.com

РАЗДЕЛ 5: МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

1. Договорът от разстояние между Дружеството и Клиента за платените услуги се смята за сключен към момента на получаване на фиксираната сума за съответната услуга и уведомление от страна на Дружеството, че е готово да изпълни заявената услуга.
2. Заплащането на цената за консултация се извършва по следният метод за разплашане:
Чрез системата Stripe – съобразно условията за извършване на плащания чрез Stripe, достъпни на www. stripe.com . На екрана за плащане Потребителят следва да въведе данните на своята дебитна / кредитна карта и секретен код за идентификация, след което се извършва авторизация на плащането с карта. При успешно плащане, Stripe връща отговор за успешната транзакция. При неуспешно плащане Stripe връща отговор за неуспешна транзакция.

РАЗДЕЛ 6: ПРАВО НА ОТЛАГАНЕ И ОТКАЗ

1. Клиентът има възможност да упражни правото си на отлагане/отказ от заявената услуга единствено писмено чрез електронно съобщение, изпратено на следната електронна поща: office@vitae-therapy.com
2. Клиентът има право да се откаже от записан и заплатен час за консултация не по-късно от 48 часа преди часа на консултацията, като на мястото на отказания час запази друг свободен час за консултация със Специалиста. В този случай цената, заплатена за първоначално записания час за консултация, ще се счита като платена за новия запазен от Клиента час за консултация при Специалиста
3. При повторен отказ от записан и заплатен час Клиентът има следните права:
3.1.1. В случай, че повторният отказ е направен не по-късно от 48 часа преди консултацията, Дружеството възстановява заплатената от Клиента цена за услугата.
3.1.2. В случай, че повторният отказ е направен в рамките на по-малко от 48 часа преди консултацията, Дружеството не дължи възстановяване на заплатената от Клиента цена за консултацията.
4. При записване и заплащане за обучение или групова услуга, с оглед запазване целостта на групата (минимален брой участници, за да бъде проведено съответното събитие), клиентът може да се откаже от заплатената услуга в 14 дневен срок от датата на заплащане, но не по-късно от 7 дни преди датата на съответното събитие.
4.1.1. Ако Клиентът се откаже в посочения срок, има право да се презапише в друго обучение или събитие при налични свободни места.
4.1.2. При невъзможност на Клиентът да посети друго обучение или събитие при налични свободни места, при условие, че са спазени сроковете, цитирани в т.4, Дружеството възстановява заплатената от Клиента цена за обучението или събитието.                         

4.1.3. Ако Клиентът се откаже от обучението или събитието извън посочения в т.4 срок, сумата, която е платил не се възстановява. Същото важи и за предплатена пакетна цена за няколко модула на обучение.           

5. Ако една от страните Дружеството или Клиентът не е предупредила своевременно за отлагане на консултацията без основателни причини, сумата за заплатената услуга не се възстановява и се счита за парична компенсация за потърпевшата страна.
6. При упражняване правото си на отказ от избраната услуга, Клиентът заплаща ,,такса отказ“ в размер на 4.00 лв. Таксата служи за обезпечение между Дружеството и системата за разплащане, с оглед таксите, които се събират от системата за разплащане по операцията за съответната транзакция.
7. Всички суми, подлежащи на възстановяване от страна на Дружеството съгласно настоящите Общи условия, се изплащат на Клиента не по-късно то 14 дни, считано от датата на упражненото право на отказ. Дружеството възстановява получените средства като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалното плащане, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е обвързано с разходи както за Клиента, така и за Дружеството.

РАЗДЕЛ 7: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Дружеството се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на предоставяната от Клиентите информация, която съдържа лични данни. Обработването на личните данни в платформата се осъществява в съответствие с Политика за поверителност, изготвена съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.
2. Платформата използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване, изразяваща се в малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се използват на персоналното устройство на Клиентите при посещение на платформата. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на платформата. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществяват в съответствие с приетата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 8: АВТОРСКО ПРАВО

1. ,,ВИТАЕ“ ЕООД с ЕИК 206503058 е носител на всички права на интелектуална собственост върху платформата и нейното съдържание, в т.ч. програмни кодове и софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, съхранявана на сървърите на https://www.vitae-therapy.com представляваща обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
2. Правата на интелектуална собственост върху платформата и нейното съдържание не могат да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани, за каквито и да са цели, без предварително писмено разрешение от „ВИТАЕ“ ЕООД.
3. За писмено разрешение се счита всяко разрешение, дадено на хартиен носител от управителя на „ВИТАЕ “ ЕООД или от друго упълномощено от него лице. За писмено разрешение се счита и всяко разрешение, дадено в електронна форма, чрез електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

РАЗДЕЛ 9: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Заглавията в настоящите Общи условия са използвани само за удобство и не оказват влияние при тълкуване на отделните текстове, включително на волята на Страните.
2. Vitae-therapy.com си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. При извършване на промяна, актуализираната версия на Общите условия ще бъде публикувана на платформата и влиза в сила непосредствено след публикуването ѝ.
3. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.отвърдете